Kapłaństwo

Z nauki Kościoła

Według św. Pawła kapłan jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic. Jan Paweł II w książce: "Dar i Tajemnica" pisze: "Kapłan jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak właśnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia, ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem < tajemnicy wiary>."
Kapłan kontynuuje dzieło Chrystusa na ziemi. Do istoty kapłaństwa należy więc być pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem.
W dokumentach Kościoła sakrament kapłaństwa nosi nazwę Sakramentu święceń. Obejmuje on trzy stopnie:
- diakonat,
- prezbiterat (ksiądz),
- episkopat (biskup).
Sakrament święceń odciska na przyjmującym niezatarte znamię, zwane charakterem sakramentalnym i oznacza przeznaczenie do służby Chrystusowi i Kościołowi na zawsze. Dlatego nie może być powtórnie udzielany. Kapłaństwo jest niezasłużonym darem.

Sakrament w Parafii

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni nimi być ludzie gorliwi w swej religijności i odczytujący głos powołania Chrystusowego do kapłaństwa. Podstawą przyjęcia do Seminarium jest przekonanie o wezwaniu przez Pana Boga do pełnienia tej posługi i pozytywne wyniki egzaminu z zakresu wiedzy religijnej i z literatury polskiej. Ubiegając się o przyjęcie do Seminarium należy przygotować następujące dokumenty:
- podanie i życiorys
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- świadectwo dojrzałości
- świadectwo chrztu i bierzmowania
- opinię Księdza proboszcza i katechety szkoły średniej
- świadectwo lekarskie o stanie zdrowia
- zdjęcia.
W kościele często modlimy się za kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii. Polecamy Panu Bogu rodaków, którzy odczytali Boże wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Nie zapominamy także o wezwaniu Pana Jezusa: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Mt 9, 37-38). Podczas adoracji, w czasie Mszy św. w modlitwie wiernych, prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Najodpowiedniejszym czasem są pierwsze czwartki miesiąca, kiedy sprawowana jest Msza św. wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Dzień Seminaryjny jest okazją do osobistego spotkania z przedstawicielami seminarium. Ich obecność, rozmowy, przedstawiane świadectwa uwrażliwiają na konieczność rozeznania własnego powołania i mobilizują do większej ofiarności na rzecz uczelni utrzymującej się jedynie z dobrowolnych ofiar wiernych. Dla osób pragnących bardziej zaangażować się w działalność powołaniową istnieje Grono Przyjaciół i Sympatyków Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.