Św. Wincenty Pallotti

22 stycznia
wspomnienie

Życiorys

RELIKWIE ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium

1795 – urodził się w Rzymie
1818 – przyjął święcenia kapłańskie
1828 – otworzył ośrodek pomocy dla osieroconych dziewcząt
1835 – założył Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
1850 – zmarł w Rzymie
1950 – beatyfikowany w Rzymie
1963 – kanonizowany i ogłoszony patronem Unii Misyjnej Kleru

Cytaty

"Celem każdej myśli, każdego słowa i wszelkiego działania musi być Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro."
"Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go w każdym czasie, a znajdziesz Go zawsze."
"Powinniśmy Boga wdychać i wydychać, zawsze w pokoju i ze wzrokiem utkwionym w Bogu, który jest obecny wszędzie."
"Dał nam przeto światło osobliwe dlatego, że pragnie byśmy dążyli do widzenia i oglądania na wieki niedostępnego światła, jakim jest Bóg."
"Jeden Bóg! Jedna Chwała! Jedna wieczność! Jeden Bóg, który nas widzi. Jedna chwila, która nam umyka. Jedna wieczność, która nas czeka. W jednej chwili grzech! W jednej chwili śmierć! W jednej chwili potępienie na wieczność cała. Dla nieskończonej chwały Bożej."
"Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu Mego. Pragnę tak kochać Boga, aby nie będąc znanym nikomu, cierpieć dla pomnożenia Bożej chwały."
"Niech całe moje życie ulegnie zniszczeniu, a całe życie Jezusa Chrystusa niechaj się stanie życiem moim. Życie Jezusa Chrystusa niech będzie rozmyślaniem moim, niech będzie celem mych dążeń i ozdobą Kościoła św. we mnie. Modlitwa Chrystusowa niech będzie modlitwą moją. Mowa Chrystusowa niech będzie mową moją. Miłość Chrystusowa niech się stanie moją miłością. Miłość Chrystusowa do Najświętszej Panny Maryi niechaj będzie moją ku Niej miłością."
"O dwie rzeczy powinniśmy ustawicznie błagać naszego najsłodszego Pana: aby rozwijała się w nas miłość i bojaźń Boża. Pierwsza bowiem urzeczywistnia nasz lot po drogach Pana, a druga przyczynia się do tego, że uważamy na to, gdzie stawiamy nogę. Pierwsza sprawia, że patrzymy na rzeczy tego świata, widząc je takimi, jakimi są; druga -że staramy się uniknąć wszelkiego zaniedbania. A następnie, ponieważ miłość i bojaźń Boża idą w parze, nie jest w naszej mocy pozwolić sobie na uczuciowe przywiązanie do ziemskiej rzeczywistości." "Boże Mój, Miłosierdzie moje, wybierasz mnie po to, aby dzieła związane z Twoją chwałą i ze zbawieniem ludzi rozpowszechniać po całym świecie, aż do skończenia wieków w ramach tego świętego Zjednoczenia, które poważa, czcią otacza i wspiera apostolstwo katolickie na całym świecie pośród wszystkich warstw społecznych. Wybierasz mnie, Boże mój, nie ze względu na moje zasługi ani również dlatego, że do tych prac jestem zdolny, lecz jedynie jako najwspanialszą zdobycz Twego miłosierdzia, które objawia się w wybraniu mnie."
"Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, gdyż dla nich przygotowane jest królestwo Boże. Czy się jest prześladowanym, czy znajduje się w morzu udręczeń, trzeba się cieszyć i dziękować Bogu oraz być pewnym opieki nieba"
"Każda myśl twoja niech będzie ożywiona miłością, każde słowo przepojone miłością do Miłości Nieskończonej, każda czynność wykonywana z miłości do Miłości Nieskończonej." 
"Kto pragnie osiągnąć najwyższą doskonałość, niech się nauczy robić dobrze znak krzyża. Kładąc prawą rękę na czole, niech mówi: „Sam z siebie nic nie mogę”; przenosząc ją na piersi: „ Z Bogiem mogę wszystko”; przechodząc z lewego do prawego ramienia: „Wszystko chcę czynić z miłości ku Bogu”;
łącząc dłonie: „ Bogu chwała, mnie wzgarda”."

Modlitwy

Litania do św. Wincentego Pallottiego

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Św. Wincenty, czcicielu Miłości Nieskończonej,
Św. Wincenty, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Św. Wincenty, głosicielu Miłosierdzia Bożego,
Św. Wincenty, czcicielu Świętej Rodziny,
Św. Wincenty, głosicielu Słowa Bożego,
Św. Wincenty, szafarzu Bożych tajemnic,
Św. Wincenty, prawdziwy naśladowco Chrystusa,
Św. Wincenty, odczytujący znaki czasu,
Św. Wincenty, niezmordowany robotniku na żniwie Pańskim,
Św. Wincenty, miłośniku ubóstwa,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku,
Św. Wincenty, inicjatorze apostolstwa świeckich,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do zjednoczenia chrześcijan,
Św. Wincenty, gorliwy kapłanie,
Św. Wincenty, ojcze ubogich,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, wychowawco młodzieży,
Św. Wincenty, przyjacielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie potrzebujących,
Św. Wincenty, apostole Rzymu,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, ojcze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele św. Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Wincentego Pallottiego

DZIEŃ I
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg jest Potęgą: odwieczną, niezmierną i miłosierną bez granic; ja zaś wprawdzie z istoty swej jestem słabością niegodną nieskończenie i niezdolną do tego, by otrzymać dary Boga; On jednak wiecznie miłosiernie żywi mnie swą odwieczną i nieograniczoną potęgą, niwecząc we mnie tym żywieniem całą mą słabość tak bardzo, że sama ta słabość nie musi w żaden sposób szkodzić mej biednej duszy ani stanowić jakiejś przeszkody dla jakichkolwiek dzieł, jakich w swym miłosierdziu Bóg żąda ode mnie, a podejmowanych dla chwały Bożej i na pożytek bliźnich. I abym mógł być takim, Boski ten posiłek miłosierny bez granic niweczy we mnie wszelkie szkodliwe następstwa słabości mojej, niemocy i nędzy" (WP 3, s. 249).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ II
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg jest Mądrością: odwieczną, niezmierną i nieskończenie miłosierną. A chociaż jestem bezgranicznie niegodzien Bożego światła i oddziaływania Boskiej Jego mądrości, to jednak Bóg żywi mnie miłosiernie swą wieczną i nieogarnioną mądrością, a przez to nie tylko niweczy we mnie całą mą niegodność i niezliczone a najbardziej zgubne następstwa mej tak ogromnie zawinionej niewiedzy, lecz także − jak mocno ufam − niweczy we mnie wszelkie ciemności mojej ignorancji tak dalece, że niewiadomość ma nie powoduje żadnej szkody dla duszy mojej ani żadnej zawady w otrzymywaniu darów Bożych, jak pragnie tego Bóg dla swej chwały i dla pożytku bliźnich" (WP 3, s. 249).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to
wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ III
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg w Istocie swej to Miłość odwieczna, nieskończona i miłosierna bez granic; ja zaś, choć nieskończenie niegodny, aby w sercu mym rozlana była miłość Boża [por. Rz 5, 5], to jednak ufam mocno, że Bóg, który jest Miłością [por. l J 4, 8] w swej Istocie, przepaja mnie miłosiernie odwieczną swą i nieskończoną miłością, i ufam, że niweczy we mnie przez to całą mą świecką i przyziemną miłość oraz wszelkie jej następstwa i wszelkie myśli, słowa i uczynki, jakie spełniałem wbrew miłości Boga i bliźniego. I żywię nadto nadzieję, że niweczy mnie przez to na duszy, jak w ciele i w czynach tak dalece, że jestem jakby mnie nigdy nie było i jakbym nigdy nie miał być na świecie i że we mnie i we wszystkim był i jest zawsze Bóg − Miłość z Istoty swej odwieczna, niezmierna, nieskończona, niepojęta i bezgranicznie miłosierna − sam Bóg, wszystkie Boskie Osoby, wszystkie nieskończone przymioty" (WP 3, s. 249-250).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ IV
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg jest Sprawiedliwością w Istocie swej; a ja, choć ze swej istoty jestem niesprawiedliwością, jako że byłem niesprawiedliwy wobec Boga, bliźniego i siebie samego, to jednak − o nieskończone miłosierdzie! − w Najświętszej Eucharystii karmiony jestem miłosiernie [przez Boga] Jego sprawiedliwością niweczącą we mnie wszystkie me niesprawiedliwości i wszelkie najokropniejsze ich następstwa, a także samego mnie unicestwiającą we wszystkim, by nie było we mnie nic innego, jak tylko Jego sprawiedliwość. On zaś sprawiedliwy bez miary pełni we mnie wszystkie dzieła sprawiedliwości względem siebie samego, względem mego bliźniego i względem biednej mej duszy. Wobec tego nie jam sprawiedliwy, lecz sprawiedliwym we mnie jest Bóg – On, Sprawiedliwość powszechna. Sprawiedliwość odwieczna, niezmierna, nieskończona i niepojęta!" (WP 3, s. 250)
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ V
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg jest Czystością i to Czystością nieskończoną z samej swej Istoty, ja zaś z istoty swej jestem nieczystością. W Najświętszej Eucharystii żywi mnie On swą nieskończoną, odwieczną, bezgranicznie miłosierną czystością, niszcząc we mnie całą mą nieczystość i wszystkie okropne jej następstwa. W ten sposób po unicestwieniu całej mej istoty pozostaje we mnie Bóg − Czystość z samej Istoty odwieczna, niezmierna, nieskończona i miłosierna bez granic. O Dobroci! O nieskończone Miłosierdzie! O niepojęte wynalazki miłości Ojca zmiłowań [por. 2 Kor 1,3]! (WP 3, s. 250).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ VI
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg z Istoty jest Miłosierdziem odwiecznym i nieskończonym, ja zaś z istoty swej jestem srogością i barbarzyństwem. W Najświętszej Eucharystii karmi mnie On miłosiernie swym miłosierdziem bez granic […], a po unicestwieniu całej mej istoty
pozostaje we mnie Bóg nieskończenie miłosierny: [Bóg] − Miłosierdzie z Istoty swej, Miłosierdzie odwieczne, niezmierne, nieskończone i niepojęte. On zamiast mnie jest we mnie miłosierdziem dla wszystkich stworzeń, to znaczy, że przebywa
we mnie, aby dopełnić wszelkich dzieł miłosierdzia co do ciała i co do duszy, które winienem był i chciałem wykonać na rzecz wszystkich stworzeń, a których nie dokonałem wskutek własnej winy i − również zawinionej − nieudolności. Bóg, Miłosierdzie nieskończone, odwieczne, niezmierne i niepojęte [jest] we mnie co do wszystkiego od wieków, dla wszystkich teraz i na wieki!" (WP 3, s. 250).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ VII
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg karmi mnie wiecznością swoją w Najświętszej Eucharystii, usuwając we mnie wszelkie trwonienia czasu, zwłaszcza czasu używanego na Jego obrazę. A zniszczywszy mnie całego w nieskończonym miłosierdziu swoim, spogląda na mnie tak, jak gdybym uprzednio i nadal pracował dla wszystkich możliwych a miłych Mu celów w każdej nieskończenie małej chwili od całej wieczności po całą wieczność. […] O Miłości! O nieskończone Miłosierdzie! Jam nicość! [...] [A jednak] w Bogu jestem wszystkim! Bóg jest niezmierzony i karmi mię niepojętą swą niezmierzonością, niwecząc całą mą małość i ciasnotę; a po unicestwieniu całej mej istoty Jego niezmierzoność rozwija we mnie swe działanie tak, jak gdybym pracował w przeszłości i na przyszłość wszędzie, we wszystkich punktach wszechświata, i jeszcze więcej, dla większej Jego chwały i dla większego uświęcenia wszystkich dusz" (WP 3, s. 251).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ VIII
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg z Istoty swej jest Świętością: niezmierną, nieskończoną, odwieczną i niepojętą. W Najświętszej Eucharystii karmi mnie miłosiernie nieskończoną swoją świętością niwecząc całą mą niegodziwość, a po unicestwieniu mnie całego zostaje we mnie Bóg, Świętość niezmierna, nieskończona, odwieczna i niepojęta. I dlatego nie ja jestem święty, lecz Bóg święty we mnie; Świętość iż Istoty swej, pochłania całego mnie, całego mnie niweczy i przychodzi do mnie. O Dobroci! O miłosierny wynalazku nieskończonej Miłości! Boże mój, Miłosierdzie moje [por. Ps 58, 18]!" (WP 3, s. 251).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ IX
Z pism św. Wincentego Pallottiego:
"Oświecony wiarą wierzę, że Bóg jest wieczny, nieskończony, niepojęty, nieskończenie szczęśliwy od wieków, jeden w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, nieskończony w przymiotach i doskonałościach" (BMN, s. 11).
"Bóg jest Doskonałością: niezmierną, nieskończoną, odwieczną i miłosierną bez granic. W Najświętszej Eucharystii zasila mnie miłosiernie samą tą nieskończoną doskonałością niwecząc nieprzeliczone me niedoskonałości wraz z okropnymi ich następstwami; po zniweczeniu zaś mnie całego pozostaje we mnie Bóg, Doskonałość nieskończona, odwieczna, niezmierzona. Toteż nie ja jestem doskonały − przeciwnie, jam przepaść wszelkich niedoskonałości byłych, obecnych i możliwych we wszelkich stworzeniach, jam przepaść wszelkich grzechów; ale jest we mnie Bóg − Doskonałość bez granic. O Miłosierdzie! Miłosierdzie, o niepojęte Miłosierdzie! O nieskończona Miłości! Miłości, Miłości niepojęta, Miłości, której nigdy nie odpowiadałem, której nigdy nie kochałem. O jakimże jestem potworem niepojętego braku wdzięczności! Boże mój, Boże mój, Boże mój, Miłosierdzie me nieskończone, odwiecznie niezmierne, niepojęte!" (WP 3, s. 251-252).
Pieśń: "Zachwyca mnie mój Bóg" (Modlitewnik pallotyński, s. 220).
Modlitwa na zakończenie:
Boże, który dałeś św. Wincentemu Pallottiemu łaskę rozpoznania, że apostolstwo czynione razem jest bardziej skuteczne od wysiłków indywidualnych, a przez to wezwałeś go do założenia w Kościele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, prosimy Cię, abyś zachował wśród nas żywy jego charyzmat i uczynił wszystkich chrześcijan apostołami dla autentycznego głoszenia Ewangelii w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Wincentego

Boże, który nauczyłeś Kościół zachowywać wszystkie Twoje przykazania miłości Boga i bliźniego, pomóż nam praktykować dzieło miłosierdzia przez naśladowanie Twojego kapłana, św. Wincentego, i zasłużyć na to, aby powiększyć zastępy błogosławionych w Twoim Królestwie. Amen.

Miejsca

Kościół św. Zbawiciela na falach w Rzymie, Via dei Pettinari 56-58 (Włochy)

Multimedia

Zwiastun przyszłości (film)

Linki

ILG - Brewiarz
Pallotynki
Pallotti.fm
Instytut Pallottiego