Św. Teresa Benedykta od Krzyża

9 sierpnia
święto

Życiorys

Edyta Stein urodziła się w święto Jom Kippur 12 października 1891 r. we Wrocławiu w rodzinie głęboko wierzących Żydów: Zygmunta i Augusty z domu Courant. Miała liczne rodzeństwo. W wieku dwóch lat straciła ojca. Wychowywała ją matka, która skrupulatnie przestrzegała praktyk religijnych. Edyta jednak w wieku 14 lat zadeklarowała, że jest ateistką. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim germanistykę, historię i psychologię. Później w Getyndze podjęła studia z fenomenologii. Zafascynowana wykładami prof. Edmunda Husserla, zaczęła pisanie doktoratu. Tytuł doktorski uzyskała w 1917 roku. Coraz więcej czasu zaczęła poświęcać filozofii. Pierwszym zetknięciem Edyty z "krzyżem i jego boską mocą" była postawa Pauliny Reinach - żony nauczyciela akademickiego, Adolfa Reinacha (przyjaciela Edyty), który w 1917 r. zginął w okopach pierwszej wojny światowej. Jego żona nie pogrążyła się wtedy w rozpaczy, ale zachowała wewnętrzny pokój. W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się z autobiografią mistyczki i doktora Kościoła, św. Teresy z Avila. Swoim zapałem pociągnęła także siostrę - Różę. 1 stycznia 1922 r. przyjęła chrzest i I Komunię św. Otrzymała imiona Teresa Jadwiga. Edyta prowadziła bardzo bogatą działalność naukową, przede wszystkim filozoficzną. Zajmowała się tłumaczeniami tekstów świętego Tomasza z Akwinu oraz błogosławionego J.H. Newmana. 14 października 1933 roku wstąpiła do Karmelu w Kolonii i przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. Już jako karmelitanka zaczęła pisać swoje ostatnie dzieło teologiczne Wiedza krzyża, które pozostało niedokończone. 21 kwietnia 1938 r. złożyła śluby wieczyste. W obliczu narastających prześladowań Żydów 31 grudnia 1938 została przeniesiona do karmelu w Echt w Holandii. 2 sierpnia 1942 r. podczas masowego aresztowania Żydów została aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie, wraz z siostrą Różą, 7 sierpnia deportowano ją do Auschwitz. Prawdopodobnie 9 sierpnia zostały zagazowane w niemieckim obozie zagłady KL Auschwitz II-Birkenau. Ich zwłoki zostały spalone w obozowym krematorium. Edyta Stein została beatyfikowana w 1987 r. przez Jana Pawła II a 11 lat później kanonizowana. W 1999 r. Jan Paweł II ogłosił św. Teresę Benedyktę od Krzyża – obok św. Katarzyny ze Sieny i św. Brygidy Szwedzkiej – Patronką Europy.

RELIKWIE W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

1. Jesienią 1921 roku Edyta Stein przebywała w domu swojej przyjaciółki Jadwigi Conrad-Martius. Tam sięgnęła po przypadkową książkę, którą okazała się autobiografia św. Teresy z Avila. Edyta czytała ją przez cała noc i kiedy skończyła, powiedziała: „To jest prawda”. Znalazła w tej książce odpowiedź na pytanie o sens życia, którego szukała bezskutecznie przez wiele lat. Kilka miesięcy później przyjęła chrzest i otrzymała imiona Teresa Jadwiga.

Kalendarium

1891 – urodziła się we Wrocławiu
1911 – rozpoczęła studia we Wrocławiu
1913 – rozpoczęła studia w Getyndze
1917 – uzyskała tytuł doktorski
1921 – nawróciła się na chrześcijaństwo
1933 – wstąpiła do Karmelu
1938 – złożyła śluby wieczyste
1942 – zamordowana w Auschwitz II - Birkenau
1987 – beatyfikowana w Kolonii
1998 – kanonizowana w Rzymie
1999 – uznana za patronkę Europy

Cytaty

"Cierpienia nigdy nie są za wielkie, a i radość za mała."
"Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie."
"Być matką – czyli piastować autentyczne człowieczeństwo i strzec go, i dopomagać w jego rozwoju."
"Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę."
"Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział."

"Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim."
"Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba."
"Miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje."
"Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć."
"Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu."
"Każda kobieta, która żyje w świetle wieczności, może realizować swoje przeznaczenie niezależnie od tego, gdzie żyje: w małżeństwie, w stanie zakonnym czy wykonując świecki zawód."

Modlitwy

Nowenna do Św. Teresy Benedykty od Krzyża

DZIEŃ PIERWSZY - Poszukiwanie
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty pozwoliłeś św. Teresie Benedykcie odnaleźć Ciebie na ścieżkach Jej życia, + pozwól nam szukać Cię wytrwale każdego dnia * i doświadczyć spoczęcia w Tobie jako Miłości Jedynej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ DRUGI - Rozum i wiara
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty zechciałeś, by św. Tereso Benedykta kontemplowała Ciebie przez rozum i wiarę, + daj nam pokorę umysłu i ufność dziecięcą * byśmy, poznając Twoją wspaniałość, nie szukali już niczego poza Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ TRZECI - Chrzest święty
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty przez chrzest złączyłeś św. Teresę Benedykta ze śmiercią i zmartwychwstaniem Twojego Syna, + spraw, abyśmy przyjmując przez wiarę owoce tego sakramentu, * doświadczali nowości życia teraz i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ CZWARTY - Kościół
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty pozwoliłeś św. Teresie Benedykcie odkryć Kościół jako Matkę, + daj nam tak miłować Mistyczne Ciało Twojego Syna i wszystkie Jego członki, * byśmy byli światłem dla świata i solą dla ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ PIĄTY - Powołanie
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty zapragnąłeś, by św. Teresa Benedykta była Oblubienicą Twojego Syna i należała wyłącznie do Ciebie, + daj nam poznawać Twoją wolę dla naszego życia * i pomóż dochować wierności Twoim wezwaniom, które do nas skierowałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ SZÓSTY - Krzyż
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty mocą swojej łaski sprawiłeś, że św. Teresa Benedykta uczyniła narzędzie naszego zbawienia swoją chlubą i miłością, + spraw, prosimy, byśmy z pomocą Ducha Świętego przyjęli głupstwo krzyża * i uczynili go swoją mocą i mądrością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ SIÓDMY - Liturgia życia codziennego
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty uczyniłeś życie św. Teresy Benedykty nieustannym i niepodzielnym darem dla Ciebie, + pozwól nam wydać siebie samych Tobie i braciom w codziennej duchowej ofierze * i tak mieć udział w zbawczym dziele Twojego Syna. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ ÓSMY - Śmierć
MÓDLMY SIĘ: Boże Wszechmogący, Ty obdarowałeś św. Teresę Benedyktę taką wiarą i miłością, że przyjęła męczeńską śmierć i w niej należała do Ciebie, + wyzwól nas z lęku śmierci * i daj nam pragnienie spotkania z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

DZIEŃ DZIEWIĄTY - Zmartwychwstanie
MÓDLMY SIĘ: Boże naszych ojców, który doprowadziłeś św. Teresę Benedyktę, męczennicę, do poznania Twojego ukrzyżowanego Syna i wezwałeś Ją do naśladowania Go aż do śmierci, + spraw za jej wstawiennictwem, aby wszyscy ludzie uznali w Chrystusie Zbawiciela * i przez Niego doszli do oglądania Ciebie w wieczności. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami!

Modlitwa przez wstawiennictwo Św. Teresy Benedykty od Krzyża

O Boże, dziękujemy Ci za dary i talenty, których udzieliłeś swojej służebnicy, Edycie Stein, Siostrze Teresie Benedykcie od Krzyża. W jej życiu ukazałeś nam, że możemy Cię odnaleźć wśród obowiązków i okoliczności naszego codziennego życia. Poprzez jej wstawiennictwo spraw, abyśmy mogli służyć Tobie i naszemu bliźniemu jak najdoskonalej jest to możliwe, tak abyśmy pewnego dnia mogli uczestniczyć w chwale i szczęściu, które przygotowałeś dla tych, którzy Cię kochają. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś świętą Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zawsze szukali Ciebie, Najwyższej Prawdy, i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu przymierzu miłości, zawartemu we krwi Twojego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Miejsca

Muzeum Pro Memoria Edith Stein, ul. E. Stein 2 w Lublińcu
Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38 we Wrocławiu

Multimedia

Dokument Św. Edyta Stein (film)
Święty tacy jak my - św. Edyta Stein (reportaż)
Siódmy pokój (film)

Linki

karmel.pl
ILG - brewiarz
Towarzystwo Edyty Stein